[①][chéng][《廣韻》直庚切,平庚,澄。]“棖1”字。(1)古代門兩旁豎木柱。(2)借指門。(3)支柱。(4)木棒。(5)觸動。(6)傳説中取人內鬼。稱“棖棖”。(7)果名。即橙。

【辰集中】【木字部】 棖; 康熙筆畫:12; 頁碼:頁532第17【唐韻】直耕切【集韻】【韻會】【】耕切,?音橙。【説文】棖,法。【揚子方言註】救傾之法,門楔。【爾雅·釋宮】棖謂楔。【禮·玉藻】君入門,介拂闑,大夫中棖闑閒,士介拂棖。【註】棖,門兩旁長木。闑,門中央豎木。 【方言】棖,。【註】棖柱令相隨。 【説文】杖。【謝靈運·祭古塚文】物棖撥,應手灰滅。 果名。卽橙。【金城記】棖子臣櫻桃,但恨時耳。 【唐韻古音】,音長。【詩·鄭風】俟我乎堂兮。【箋】堂作棖。孔子弟子申棖。

無。
棖字取名好不好?棖字取名常用字,寓意。注意起名不能只看字,要結合八字起名吉祥。
去生辰八字起名>>
棖字人名庫中出現次數:1次,於第一個字佔:68%,男孩名字佔48%,女孩名字佔:52%。

棖(棖)chéng東西觸動:棖觸(a.觸動;b.感動)。古代門兩旁豎長木柱,用以防止車過觸門。

[①][chéng][《廣韻》直庚切,平庚,澄。]“棖1”字。(1)古代門兩旁豎木柱。(2)借指門。(3)支柱。(4)木棒。(5)觸動。(6)傳説中取人內鬼。稱“棖棖”。(7)果名。即橙。

延伸閱讀…

棖的意思-棖字五行屬什麼-棖字取名的寓意

棖的意思-棖字五行屬什麼-棖字取名的寓意

【辰集中】【木字部】 棖; 康熙筆畫:12; 頁碼:頁517第01【唐韻】直耕切【集韻】【韻會】【】耕切,?音橙。【説文】棖,法。【揚子方言註】救傾之法,門楔。【爾雅·釋宮】棖謂楔。【禮·玉藻】君入門,介拂闑,大夫中棖闑閒,士介拂棖。【註】棖,門兩旁長木。闑,門中央豎木。 【方言】棖,。【註】棖柱令相隨。 【説文】杖。【謝靈運·祭古塚文】物棖撥,應手灰滅。 果名。卽橙。【金城記】棖子臣櫻桃,但恨時耳。 【唐韻古音】,音長。【詩·鄭風】俟我乎堂兮。【箋】堂作棖。孔子弟子申棖。

本義豎立門旁木柱,於防車碰門。後引申觸動。
棖字取名好不好?棖字取名常用字,寓意。注意起名不能只看字,要結合八字起名吉祥。
去生辰八字起名>>
棖字人名庫中出現次數:1180次,於第一個字佔:65%,男孩名字佔46%,女孩名字佔:54%。

延伸閱讀…

棖字五行屬什麼

本字五行屬什麼

葑字字:葑(若無,顯示本字)
葑字拼音:fēng
葑字部首:艹
葑字五行屬什麼:木
(五行屬木字大全)
葑字用來取名人多嗎:190人次 (每千萬人口)
葑字用來取名字麼:兇
葑字是否為姓氏:否
葑字康熙字典多少劃:15劃 (姓名筆畫數)
葑字名字裏含義:蔬菜名。

根字字:(若無,顯示本字)
根字拼音:gēn
根字部首:木
根字五行屬什麼:木
(五行屬木字大全)
根字用來取名人多嗎:203,680人次 (每千萬人口)
根字用來取名字麼:吉
根字是否為姓氏:是
根字康熙字典多少劃:10劃 (姓名筆畫數)
根字名字裏含義:意為事物本源,子孫後代。

相關文章